Bemiddeling2019-04-06T13:34:47+00:00

Bemiddeling

Een groot deel aan vragen die onze praktijk bereiken gaan over echtscheiding en alle moeilijkheden die dat met zich kan meebrengen. Naast eventuele kind- of ouderbegeleiding, kan een familiale bemiddeling zorgen voor duidelijke afspraken tussen de ex-partners. Ook het kind kan hierin eventueel gehoord worden. De familiale bemiddelaar is een advocaat die speciaal opgeleid is in de materie.

Hoe verloopt een bemiddelingsproces?

Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869-1948: “De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.”

  1. In een intake-gesprek legt de bemiddelaar uit wat bemiddeling is, wat haar rol daarin is en wat ze van de partijen verwacht. De gesprekken zijn vertrouwelijk, worden met neutraliteit gevoerd en men wijst er nogmaals op dat het vrijwillige karakter van bemiddeling een essentieel element is. Er worden werkafspraken gemaakt, zodat de communicatie tussen partijen op een vlotte manier kan verlopen, met respect voor eenieder. Er mag geruzied worden, maar binnen bepaalde grenzen. Er wordt een protocol ondertekend, waarbij het mandaat aan de bemiddelaar wordt gegeven door de partijen. Indien er advocaten of andere partijen aanwezig zijn, dan worden er afspraken gemaakt over de rolverdeling.
  2. Er volgt een exploratiefase, waarin de mediator de informatie verzamelt, nodig voor de bemiddeling. Ieder mag zijn eigen verhaal doen en ieder mag uitleggen wat zij opgelost wensen te zien. De visie van partijen, de mogelijke oplossingen die werden uitgeprobeerd om het conflict op te lossen, het doel, wat ieder wil bereiken,….alles komt aan bod. De communicatie zal worden verbeterd, emoties worden uitgesproken; belangen van partijen worden op tafel gelegd.
  3. In de onderhandelingsfase gaan partijen op basis van hun beider belangen actief op zoek naar oplossingen voor hun conflict. Er wordt gebrainstormd; er worden zoveel mogelijk opties gezocht op basis waarvan partijen trachten afspraken te maken die aan hun belangen tegemoet komen. Voordelen en nadelen worden afgewogen, voorstellen worden geconcretiseerd,… Afspraken worden gemaakt. Er zal nagegaan worden of dit voor iedereen prettig voelt en bevredigend is. Is er meer nodig, is de oplossing voor iedereen acceptabel, is alles bespreekbaar geworden,…
  4. Vervolgens zal men voor jullie een overeenkomst opstellen waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze worden nog eens grondig met partijen overlopen en gecontroleerd. Eventueel kunnen er evaluatiemomenten worden vastgelegd voor de toekomst, indien nodig.